يادداشت مترجم

 

 

 

 

درد پوچ، مجموعه ی صد شعر گزيده از ميان بيش از هزار و سيصد شعر

 چارلز بوکوفسکی است که در بين سال های 1946 تا 1993 در چهارده کتاب شعر انتشار پيدا کرده اند.

برگردان شعرها به فارسی از زبان اصلی يعنی انگليسی صورت گرفته است. برای دقت بيشتر در انتقال

 معنا و مفهوم شعر، برگردان فارسی بيشتر شعرها با برگردان آلمانی آن ها که موجود بود

 نيز تطبيق داده شده است.

 برگردان های آلمانی مورد استفاده، توسط دوست بوکوفسکی، کارل وايسنر، انجام شده اند.

تمام تأکيدها، مانند حروف ايتاليک و يا ضخيم برگرفته از متن اصلی شعرها است.

برای آشنايی بيشتر با شخصيت ها و مناطق جغرافيايی که نام آن ها در برخی از شعرها آمده است،

 توضيح کوتاهی پيرامون هر کدام يک از آن ها در فهرست اسامی که در تارنما موجود است، داده شده است.

در برگردان شعر های مجموعه ی درد پوچ از کمک های برادرم، بهزاد اميرحسينی، بهره گرفته ام.

 

برزو اميرحسينی