فهرست اسامی

 

 

  آرتاود، آنتوان، 1938ـ1896، هنرپيشه، کارگردان و نمايش نامه نويس فرانسوی

  آرکاديا، شهری در آمريکا

  آرکانزاس، ايالتی در آمريکا

  آلاسکا، ايالتی در آمريکا

  استراوينسکی، ايگور فئودورويچ، 1971ـ1882، آهنگساز روسی ـ فرانسوی ـ آمريکايی

  استيونس، والی (والاس)، 1955ـ1879، شاعر آمريکايی

  ارنی، مخفف نام کوچک ارنست همينگوی

  اليوت, تی. اس.، 1965ـ1888، شاعر آمريکايی

  اوماها، شهری در آمريکا

  اونيل، اوژن, 1953ـ1888، نمايش نامه نويس آمريکايی

  ايوز، چارلز، 1954ـ1874، آهنگساز آمريکايی

  باخ، يوهان سباستين، 1750ـ1685، آهنگساز آلمانی

  باراکودا، نوعی ماهی شکارچی

  بتهوون، لودويگ وان ، 1827ـ1770، آهنگساز آلمانی

  برامز، يوهان، 1897ـ1833، آهنگساز آلمانی

  برج پيزا، برجی در ايتاليا

  بريمن، جان، 1972ـ1914، شاعر آمريکايی

  بوروز، ويليام اس.، 1997ـ1914، نويسنده ی آمريکايی

  بولونيا، شهر و استانی در ايتاليا

  بيل، مخفف نام کوچک ويليام فالکنر

  پاسادنا، شهری در آمريکا

  پاسکال، بلز، 1662ـ1623، رياضی دان، فيلسوف و اديب فرانسوی

  پاوند، ازرا، 1972ـ1885، شاعر آمريکايی

  پروست, مارسل، 1922ـ1871، نويسنده ی فرانسوی

  پو، ادگار آلن، 1848ـ1809، نويسنده ی آمريکايی

  تيت، آلن، 1979ـ1899، شاعر آمريکايی

  جروزالم، يک نام

  چايکوفسکی، پيتر، 1893ـ1840، آهنگساز روسی

  چترتون، توماس،1770ـ1752، شاعر انگليسی

  داستايوفسکی، فئودور، 1881ـ1821، نويسنده ی روسی

  رانسوم، جان کراو, 1974ـ1888، شاعر آمريکايی

  رمبو، آرتور، 1891ـ1854، شاعر فرانسوی

  ريچموند, هکتور، 1989ـ1902، متخصص درخت شناسی آمريکايی

  ساتردی ايوينينگ پست، مجله ی هفتگی آمريکايی که از سال 1821 تا 1969 انتشار می يافت.

  سانتاآنيتا، ميدان اسب دوانی در شهر آرکاديا

  سانتامونيکا، شهری در آمريکا

  سلين، لوئی فردينان، 1961ـ1894، نويسنده ی فرانسوی

  سندبورگ، کارل، 1967ـ1878، شاعر آمريکايی

  سيرامادره، رشته کوهی در آمريکا

  سيلويا، نام کوچک پلات، 1963ـ1932، شاعره ی آمريکايی

  شکسپير، ويليام، 1616ـ1564، نمايش نامه نويس انگليسی

  کالکسيکو، شهری در آمريککامو، آلبر، 1960ـ1913، نويسنده ی فرانسوی

   کامينگز, ای. ای.، 1962ـ1894، شاعر آمريکايی

  کلرادو، ايالتی در آمريکا

  کرازبی، هری، ، 1929ـ1898، شاعر آمريکايی

  کرين، هرت، 1932ـ1899، شاعر آمريکايی

  گل ادريس، گياهی از تيره ی انگور فرنگی، گل ژاپونی

  گرترود, نام کوچک استاين، 1946ـ1874، نويسنده ی آمريکايی

  گواوا، درختی حاره و نيمه حاره که در آمريکای مرکزی و لاتين می رويد.

  گينزبرگ، آلن، 1997ـ1926، شاعر آمريکايی

  فالکنر، ويليام، 1962ـ1897، نويسنده ی آمريکايی

  فانته، جان، 1983ـ1909، نويسنده ی آمريکايی

  فيلادلفيا، شهری در آمريکا

  لس آنجلس، شهری در آمريکا

  لندن، جک، 1916ـ1876، نويسنده ی آمريکايی

  لورکا، فدريکو گارسيا، 1936ـ1898، شاعر اسپانيايی

  لی پو, 762ـ701، شاعر چينی

  موپوسان، گی دو، ، 1893ـ1850، نويسنده ی فرانسوی

  موتزارت، ولفگانگ آمادئوس، 1791ـ1756، آهنگساز اتريشی

  ميلر، نورمان، 2007ـ1923، نويسنده ی آمريکايی

  می سی سی پی، ايالتی در آمريکا

  نايتينگل، فلورانس، 1910ـ1820، پرستار انگليسی و بنيانگزار پرستاری مدرن

  نيچه، فريدريش، 1900ـ1844، فيلسوف آلمانی

  نيو ارلئان، شهری در آمريکا

  هادس، خدای دنيای مردگان در اسطوره های يونانی

  هاروارد، دانشگاهی در آمريکا

  همسون، کنوت, 1952ـ1859، نويسنده ی نروژی

  همينگوی، ارنست، 1961ـ1899، نويسنده ی آمريکايی

  والجو، سزار، 1938ـ1892، نويسنده ی پرويی

  وان گوک، ونسان، 1890ـ1853، نقاش هلندی

  ويون، فرانسوا، 1463ـ1431، شاعر فرانسوی